STRUČNI ENGLESKI IV

Skriptu za drugi semestar možete preuzeti ovdje


GLOSARI: 

Bukvar evropskih integracija

Terminološki rječnik evropskih integracija

Englesko-hrvatski glosar 

Priručnik za prevođenje pravnih i drugih akata u procesu evropskih integracija možete preuzeti ovdje. 


                                                                                                                            TERMINI KOLOKVIJUMA 

PRVI KOLOKVIJUM BIĆE ODRŽAN 03.04.2019. GODINE U TERMINU ČASA.

POPRAVNI KOLOKVIJUM BIĆE ODRŽAN 17.04.2019. GODINE U 14.00 ČASOVA.

DRUGI KOLOKVIJUM BIĆE ODRŽAN 07.05.2019. GODINE U 14.00 ČASOVA.

POPRAVNI DRUGI KOLOKVIJUM BIĆE ODRŽAN 15.05.2019. GODINE U 14.00 ČASOVA. 


                                                                                                   OBAVJEŠTENJE 

Tabele sa rezultatima nakon održanog popravnog roka možete preuzeti ovdje: 


Politikologija

Međunarodni odnosi 


Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 25. 

Radove možete pogledati u utorak, 23.04. od 12.40 do 13.00 časova, u sali III na Fakultetu političkih nauka.


                                               MATERIJALI SA ČASOVA - PRIPREMA ZA PRVI KOLOKVIJUM


UNIT ONE - ORGANIZATION AND POLICIES  OF  THE  EU 

                             Prezentacija I               Vocabulary          Future (Basic English Grammar)      Prezentacija II


UNIT TWO - THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS I


                                          Prezentacija III                                 Glossary               Prezentacija IV                              Passive Voice         

 

Dodatne rečenice za vježbanje (pasiv) možete preuzeti ovdje. (obavezno pogledati!) 

Dokument sa izborom rečenica za prevod nakon II lekcije možete preuzeti ovdje (studentima se preporučuje da obavezno pogledaju ovaj dokument, jer je riječ o materijalu koji će biti sastavni dio kolokvijuma). 

Dokument sa predlogom kako prevesti rečenice iz dokumenta iznad možete preuzeti ovdje. 


PRVI KOLOKVIJUM

Probni test možete preuzeti ovdje. Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 25. Sve vježbe nose po 5 poena, osim poslednje vježbe (prevod rečenica) koja nosi 10 poena. 

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje


                                                          MATERIJALI SA ČASOVA - PRIPREMA ZA DRUGI KOLOKVIJUM


 UNIT THREE - THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS II

                                                                          Glossary                 

                                                                          Prezentacija V   (VAŽNO: obavezno pogledati dodatne vježbe  i rečenice na kraju prezentacije)

                                                                          Conditional clauses                         Conditional clauses (rečenice i rješenja) 


UNIT FOUR - THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS III

                                   Glossary                                

                                       
UNIT FIVE - THE COUNCIL OF EUROPE 

                                   Prezentacija VI (indirektni govor)          


                                 Glossary                             Indirektni govor (objašnjenja i vježbe) 


Indirektni govor - rezime 

                                                                 
                       Indirektni govor (rješenja, vježbe iz skripte)      


DRUGI KOLOKVIJUM - VAŽNO!


Materijal za pripremu kolokvijuma možete preuzeti ovdje

Prezentaciju sa rečenicama za vježbanje i rješenjima (gramatika) možete preuzeti ovdje

Spisak kolokacija za poslednju vježbu na testu (sastavljanje rečenica) možete preuzeti ovdje.

Probni test za drugi kolokvijum možete preuzeti ovdje

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje. 

 

OBAVJEŠTENJA

Popravni rok za studente sa odsjeka za Međunarodne odnose i Politikologiju biće održan 26. juna prema sljedećem rasporedu:

10.00 časova - studenti sa odsjeka za Međunarodne odnose

11.00 časova - studenti sa odsjeka za Politikologiju

Ispit će biti održan u kabinetu profesora - kabinet br. 1, Filološki fakultet, III sprat Ekonomskog fakulteta. 

Popravni ispit za studente sa odsjeka za Evrospke studije biće održan 21. juna u 10.00 časova u kabinetu profesora na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta) 

TABELU SA REZULTATIMA DRUGOG KOLOKVIJUMA NAKON ODRŽANOG POPRAVNOG ROKA MOŽETE PREUZETI OVDJE: 


Radove možete pogledati u ponedjeljak, 11.06. od 18.10 do 18.30 časova, u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta). 

DOKUMENTE SA RASPOREDOM POLAGANJA USMENOG ISPITA MOŽETE PREUZETI OVDJE:

MEĐUNARODNI ODNOSI (ažurirani spisak) 

POLITIKOLOGIJA (ažurirani spisak) 

EVROPSKE STUDIJE 


OBAVJEŠTENJE U VEZI SA USMENIM ISPITOM 

Svi studenti mogu polagati usmeni-završni ispit bez obzira na rezultat ostvaren u toku semestra. Maksimalan broj poena na usmenom ispitu je 50. 

Usmeni ispit je podijeljen u tri cjeline - čitanje odabranog pasusa, prevod i razgovor na određenu temu.

Studenti će dobiti listicu na kojoj se nalaze tri odjeljka (ili rečenice) iz nekog od tekstova koji su dati u skripti i koji su obrađivani i prevedeni na časovima. Od studenata se očekuje da odabrane pasuse pročitaju i prevedu, vodeći računa o izgovoru, akcentu i padežima (prilikom prevođenja).

Nakon čitanja i prevoda određenog pasusa, od studenata se očekuje da na koherentan način iznesu svoje mišljenje o nekoj od tema koje su obrađivane na časovima u toku semestra. Određeni broj tema za razgovor može se naći nakon svakog teksta u skripti. Studentima može biti data i određena fotografija ili crtež kako bi iznijeli svoj stav o prikazanom problemu (koji se naravno tiče neke od obrađivanih tema), a sve u cilju podsticanja razgovora.

Za svaki dio usmenog ispita predviđen je određeni dio poena, a konačan rezultat se dobija sabiranjem ova tri dijela ispita. Poeni sa usmenog ispita biće dodati poenima ostvarenim u toku semestra i na taj način biće formirana konačna ocjena.

Svi studenti koji ne budu zadovoljni rezultatom ostvarenim na usmenom ispitu mogu ponovo polagati u popravnom roku koji će biti održan u drugoj polovini juna. U tom slučaju, kao konačan računa se isključivo rezultat ostvaren u popravnom roku, a prethodno ostvareni rezultat se automatski briše.                                                            


                                                       


      OBAVJEŠTENJE


Rezultate nakon dodatnog ispitnog roka možete preuzeti ovdje: 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 14.09. od 09.30 do 10.00 časova, u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta).  

USMENI ISPIT BIĆE ODRŽAN 14.09. PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

Studenti sa odsjeka za Međunarodne odnose - 14.09. u 12.00 časova (kabinet profesora, III sprat Ekonomskog fakulteta) 

Studenti sa odsjeka za Politikologiju - 14.09. u 12.00 časova (kabinet profesora, III sprat Ekonomskog fakulteta) 

Studenti sa odsjeka za Evropske studije  - 14.09. u 11.00 časova (kabinet profesora, III sprat Ekonomskog fakulteta) 

Obavještenje o načinu na koji je koncipiran usmeni ispit možete preuzeti ovdje ovdje


UNIT ONE - ORGANIZATION AND POLICIES  OF  THE  EU 

                             Prezentacija I               Vocabulary          Future (Basic English Grammar)      Prezentacija II


UNIT TWO - THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS I

                                          Prezentacija III   Glossary         Translation exercise      Prezentacija IV     Passive Voice          

Dodatne rečenice za vježbanje (pasiv) možete preuzeti ovdje

Dokument sa izborom rečenica za prevod nakon II lekcije možete preuzeti ovdje (studentima se preporučuje da obavezno pogledaju ovaj dokument, jer je riječ o materijalu koji će biti sastavni dio kolokvijuma). 

Dokument sa predlogom kako prevesti rečenice iz dokumenta iznad možete preuzeti ovdje

PRVI KOLOKVIJUM

Probni test možete preuzeti ovdje.

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje


 UNIT THREE - THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS II

                                                                                                          Glossary                 

                                                       Prezentacija V   (VAŽNO: obavezno pogledati dodatne vježbe na kraju prezentacije)

                                                                                 Conditional clauses     Conditional clauses (rečenice i rješenja) 


UNIT FOUR - THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS III

    Glossary         Prezentacija VI                                        
UNIT FIVE - THE COUNCIL OF EUROPE 

                                   Prezentacija VII (indirektni govor)          


                                 Glossary                             Indirektni govor (objašnjenja i vježbe) 
 
                                                                 
                       Indirektni govor (rješenja, vježbe iz skripte)      

DRUGI KOLOKVIJUM 

Probni test za drugi kolokvijum možete preuzeti ovdje

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje. 

Mole se studenti da posebno obrate pažnju na prezentacije V i VII u kojima je objašnjena upotreba uslovnih (kondicionalnih) rečenice i indirektnog govora (a naročito postavljanje indirektnih pitanja!). 

U prezentaciji V, na kraju prezentacije, date su i dodatne vježbe za prevod uslovnih/kondicionalnih rečenica. 

Dodatne vježbe za indirektni govor možete preuzeti ovdje. Ovaj materijal biće sastavni dio materijala za drugi kolokvijum. Obavještenje sa terminima polaganja drugog kolokvijuma možete preuzeti ovdje

 OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE O AVGUSTOVSKOM ROKU 

 PISMENI ISPIT IZ STRUČNOG ENGLESKOG IV  BIĆE ODRŽAN 12. SEPTEMBRA U 10:00 ČASOVA.

 USMENI ISPIT IZ STRUČNOG ENGLESKOG IV  BIĆE ODRŽAN 12. SEPTEMBRA U 12:15 ČASOVA.

 PISMENI ISPIT MOGU POLAGATI SVI STUDENTI KOJI POLAŽU ZA OCJENU D ILI VIŠE. U AVGUSTOVSKOM ROKU STUDENTI MOGU PONOVO POLAGATI I KOLOKVIJUM I ZAVRŠNI ISPIT. NA STUDENTIMA JE DA ODLUČE KOJI DIO ISPITA ĆE POLAGATI U VANREDNOM ROKU.

USMENI ISPIT POLAŽU SVI STUDENTI KOJI POLAŽU ZA PRELAZNU OCJENU, OCJENU E, BEZ OBZIRA NA TO KOLIKO SU POENA SAKUPILI U TOKU SEMESTRA. NA USMENOM ISPITU STUDENTI TREBA DA POKAŽU DA SAVLADALI KOLOKACIJE IZ GLOSARA.

 STUDENTI SAMI BIRAJU DA LI ĆE ISPIT POLAGATI USMENO ILI PISMENO.


Rezultate nakon održanog popravnog završnog ispita možete preuzeti ovdje: 

   ZAVRŠNI ISPIT 

Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdje

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje

Mole se studenti da posebno obrate pažnju na prezentacije u kojima je objašnjena upotreba uslovnih (kondicionalnih) rečenice i indirektnog govora (a naročito postavljanje indirektnih pitanja!). 

U prezentaciji V date su i dodatne vježbe za prevod uslovnih rečenica. 

Dodatne vježbe za indirektni govor možete preuzeti ovdje

Dokument: "Moj EU glosar" možete preuzeti ovdje


GLOSARI (in case you need it): Popravni rok biće održan 6. juna. Obavještenje sa terminima polaganja u popravnom ispitnom roku možete preuzeti ovdje

Bukvar evropskih integracija

Terminološki rječnik evropskih integracija

Englesko-hrvatski glosar 

Priručnik za prevođenje pravnih i drugih akata u procesu evropskih integracija možete preuzeti na adresi: http://www.mvpei.gov.me/rubrike/GD-za-evropske-poslove/Vazni-dokumenti/Prevodenje_pravnih_i_drugih_akata_u_procesu_evrops       


  UNIT ONE - ORGANIZATION AND POLICIES  OF  THE  EU 

                                              Prezentacija I               Vocabulary          Future (Basic English Grammar)      Prezentacija II

THE EU - Presentation   

UNIT TWO - THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS I

                                          Prezentacija III   Glossary         Translation exercise      Prezentacija IV     Passive Voice              

KOLOKVIJUM

Obavještenje sa terminima polaganja kolokvijuma možete preuzeti ovdje

Probni test možete preuzeti ovdje.

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje

Dodatne rečenice za vježbanje (pasiv) možete preuzeti ovdje

Materijal za pripremu kolokvijuma (prevod) možete preuzeti ovdje. Prevod teksta dio je zvaničnog prevoda brošure "Kako funkcioniše EU", otud ekavica u tekstu. Na ispitu će biti dat neki od navedenih paragrafa (najmanje 2 paragrafa). 


 UNIT THREE - THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS II

                                                                             Glossary                  Prezentacija V   

  Conditional clauses     Conditional clauses (rješenja) 

UNIT FOUR - THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS III

                                                                                                      Glossary         Prezentacija VI 

                                       
UNIT FIVE - THE COUNCIL OF EUROPE 

                                   Prezentacija VII (indirektni govor)          Glossary                           Indirektni govor (objašnjenja) 

                                                                           Indirektni govor (rješenja, vježbe iz knjige)      


   ZAVRŠNI ISPIT 

Potencijalni i preliminarno dogovoreni termin održavanja završnog ispita jeste 3. jun. Termin još uvijek nije zvanično potvrđen, a studenti će biti blagovremeno obaviješteni o terminu i eventualnim izmjenama termina. 

Dokument: "Moj EU glosar" možete preuzeti ovdje. Glosar treba predati prilikom polaganja završnog ispita. 

Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdje

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje

Mole se studenti da posebno obrate pažnju na prezentacije u kojima je objašnjena upotreba uslovnih (kondicionalnih) rečenice i indirektnog govora (a naročito postavljanje indirektnih pitanja!). 

U prezentaciji V date su i dodatne vježbe za prevod uslovnih rečenica. 

Dodatne vježbe za indirektni govor možete preuzeti ovdje


  

Rezultate kolokvijuma možete preuzeti ovdje: 

Radovi se mogu pogledati u srijedu, 3. maja od 10.50 do 11.15 u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta). 

Termin popravnog kolokvijuma biće utvrđen nakon održavanja drugog kolokvijuma, sredinom maja. 


TABELU SA REZULTATIMA KOLOKVIJUMA NAKON ODRŽANOG POPRAVNOG ROKA MOŽETE PREUZETI OVDJE: 


Radove možete pogledati u petak, 20.04. od 12.30 do 13.00 časova, u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta).

VAŽNO: Pismeni dio ispita za studente koji polažu u predroku biće održan 12. maja u 12.45 časova, na Fakultetu političkih nauka.

Usmeni dio ispita za sve studente koji polažu u predroku biće održan 12. maja u 16.30 časova, u kabinetu profesora (Filološki fakultet, kabinet br. 1, III sprat Ekonomskog fakulteta) 

Rezultate nakon održanog popravnog kolokvijuma možete preuzeti ovdje: 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 26.05. od 12:05 časova u sali V na FPN-u, neposredno prije časa na kom će biti predstavljene preostale prezentacije. PREZENTACIJE 

Dokument sa terminima izlaganja prezentacija možete preuzeti ovdje. 

 Svrsishodno je i još jednom pročitati upustva za izlaganje odabranih tema, a uputstvo možete preuzeti ovdje.  

Mole se studenti da dođu makar 15 minuta prije predviđenog izlaganja za čitavu grupu kako bi provjerili tehničke uslove i prebacili prezentaciju na lap-top koji će biti instaliran u sali V. Takođe, studentima se dobronamjerno savjetuje da prezentacije prebace na CD, jer je lap-top koji će biti korišten za prezentacije vjerovatno prepun raznih virusa koji se upotrebom jednokratnog CD-a neće kasnije prenositi dalje. Vodite računa o trajanju prezentacije, jer prezentacija treba da traje najviše 10-12 minuta kako bi svi studenti imali priliku da izlože svoj rad. Mole se svi studenti koji izlažu u jednom terminu da ne kasne i da dođu do 12:15, bez obzira da li izlažu prvi ili poslednji, jer je stvar elementarne pristojnosti saslušati sve kolege koje toga dana izlažu sa Vama. Rezultate ispita iz Engleskog jezika - Stručni IV nakon avgustovskog roka možete preuzeti ovdje

Rezultate nakon popravnog roka možete preuzeti ovdje: 

U avgustovskom roku studenti mogu polagati oba dijela ispita (ukoliko nisu položili ni kolokvijum ni završni ispit u toku semestra) ili samo onaj dio ispita koji nisu položili u predviđenim rokovima.      

ORAL EXAM 

Primjer listice za usmeni ispit sa pitanjima možete preuzeti ovdje 

Za usmeni ispit treba iščitati prvih VI poglavlja iz brošure How the European Union works, do strane 29. 

Materijal za pripremu usmenog ispita ("How the European Union works") možete preuzeti ovdje

Prevod brošure o Evropskoj uniji možete preuzeti ovdje.

Objedinjen glosar za svih V lekcija iz skripte sa svim sinonimima za usmeni ispit možete preuzeti ovdje

 Mid-term mock test       

Materijal za pripremu kolokvijuma i usmenog ispita ("How the European Union works") možete preuzeti ovdje. Studentima se preporučuje da za kolokvijum pročitaju sljedeće strane iz brošure o Evropskoj uniji - 3, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Takođe, studentima se preporučuje da pogledaju i dokument Translation exercise, koji se nalazi u poglavlju Unit Two - The European Union Institutions I. 

Prevod brošure o Evropskoj uniji možete preuzeti ovdjeDokument sa terminima izlaganja prezentacija možete preuzeti ovdje

Za sve eventualne greške ili izmjene koje je neophodno unijeti studenti se mogu obratiti na mejl daniloalagic@yahoo.com do četvrtka, 28.04. Eventualna zamjena termina izlaganja moguća je jedino ukoliko studenti iz određene grupe sami nađu grupu studenata koja bi preuzela njihov termin izlaganja i tu zamjenu prijave do 28. aprila. Nakon toga, raspored izlaganja smatraće se konačnim.

Mole se studenti da dođu makar 15 minuta prije predviđenog izlaganja za čitavu grupu kako bi provjerili tehničke uslove i prebacili prezentaciju na lap-top koji će biti instaliran u sali V. Takođe, studentima se dobronamjerno savjetuje da prezentacije prebace na CD, jer je lap-top koji će biti korišten za prezentacije vjerovatno prepun raznih virusa koji se upotrebom jednokratnog CD-a neće kasnije prenositi dalje. Vodite računa o trajanju preuzentacije, jer prezentacija treba da traje najviše 12 minuta kako bi svi studenti imali priliku da izlože svoj rad. Mole se svi studenti koji izlažu u jednom terminu da ne kasne i da dođu do 12:15, bez obzira da li izlažu prvi ili poslednji, jer je stvar elementarne pristojnosti saslušati sve kolege koje toga dana izlažu sa Vama. 
Na predlog studenata završni ispit biće održan 5 juna. Obavještenje sa terminima polaganja završnog ispita možete preuzeti ovdje Popravni rok biće održan najkasnije 20. juna. Popravni rok u kome će studenti moći ponovo da polažu i kolokvijum i završni ispit biće održan sredinom juna. 

Obavještenje sa terminima polaganja kolokvijuma možete preuzeti ovdjeDetaljna upustva u vezi sa prezentacijama možete preuzeti ovdjePopravni kolokvijum i popravni završni ispit za studente koji žele ocjenu D ili više biće održani 22. juna prema sljedećem rasporedu:

Popravni kolokvijum - 09:00 (za studente svih odsjeka)  

Popravni završni ispit - 09:45 (takođe za sve studente) 

Usmeni ispit za studente koji polažu za ocjenu E biće održan takođe 22. juna prema sljedećem rasporedu. 

STUDENTI SA ODSJEKA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE - 10:35 časova 

STUDENTI SA ODSJEKA ZA POLITIKOLOGIJU - 11:15 časova 

STUDENTI SA ODSJEKA ZA EVROPSKE STUDIJE - 11:45 časovaRezultate kolokvijuma možete preuzeti ovdje: 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 28.04. od 11:30 do 12:00 časova u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta). 
 OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o avgustovskom roku možete preuzeti ovdje

Dokument: "Moj EU glosar" možete preuzeti ovdje

Konačne rezultate nakon popravnog roka možete preuzeti ovdje: 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 25.06 od 11:00 do 11:30 časova u kabinetu 4, na Institutu za strane jezike (III sprat Ekonomskog fakulteta). 

U avgustu studenti biraju da li će ispit polagati usmeno ili pismeno. Za usmeni dio ispita dovoljno je pripremiti kolokacije iz Glosara (nema potrebe da studenti uče i rečenice za prevod, glosar je dovoljan). 

Dokument: "Moj EU glosar" možete preuzeti ovdje

PRIPREMA ZA ZAVRŠNI ISPIT: 

Prezentacija (Indirektni govor) 

Probni test (završni ispit) 

Probni test (rješenja) Radovi se mogu pogledati u utorak, 21. juna od 09:50 do 10:30 časova u kabinetu 4, na Institutu za strane jezike, III sprat Ekonomskog fakulteta. 

U avgustu studenti biraju da li će ispit polagati usmeno ili pismeno. Za usmeni dio ispita dovoljno je pripremiti kolokacije iz Glosara. 

Obavještenje o popravnom pismenom ispitu možete preuzeti ovdje.

Obavještenje o usmenom ispitu možete preuzeti ovdje.  


ovdsje

Svi studenti koji nisu polagali kolokvijum u redovnom roku ili nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom mogu ponovo polagati u popravnom roku. Student ne mora poništavati ostvareni rezultat, već je dovoljno da se pojavi i polaže u popravnom roku, i u tom slučaju automatski se briše prethodno ostvareni rezultat i kao konačan računa se isključivo rezultat iz popravnog roka. 

REZULTATE KOLOKVIJUMA MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Politikologija

Evropske studije

Međunarodni odnosi 


Popravni rok biće održan sredinom aprila, a tačan termin biće utvrđen u dogovoru sa studentima na narednom času vježbi. 

Radove možete pogledati u petak, 23.03.2018. godine od 12.35 do 13.05 časova, u kabinetu 4 (III sprat Ekonomskog fakulteta).    DRUGI KOLOKVIJUM BIĆE ODRŽAN 16.05.2018. GODINE PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

Studenti sa odsjeka za Međunarodne odnose  - 13.15 časova, sala III

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i Evropske studije - 13.50, sala IIIPopravni kolokvijum biće održan 4. juna u 19.00 u sali III. 

Svi studenti koji nisu polagali kolokvijum u redovnom roku ili nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom mogu ponovo polagati u popravnom roku. Student ne mora poništavati ostvareni rezultat, već je dovoljno da se pojavi i polaže u popravnom roku, i u tom slučaju automatski se briše prethodno ostvareni rezultat i kao konačan računa se isključivo rezultat iz popravnog roka. 
Popravni rok biće održan 17.04.2019. godine prema sljedećem rasporedu: 

Studenti sa odsjeka za Međunarodne odnose  - 14.00 časova, sala IV

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i Evropske studije - 14.30 časova, sala IV