LEGAL ENGLISH  


OBAVJEŠTENJE 

Rezultate nakon završnog ispita možete preuzeti ovdje:

Stručni engleski I

Stručni engleski II 

SVI STUDENTI KOJI NISU POLAGALI ZAVRŠNI ISPIT U REDOVNOM ROKU ILI NISU ZADOVOLJNI OSTVARENIM REZULTATOM MOGU PONOVO POLAGATI U POPRAVNOM ROKU. POPRAVNI ROK BIĆE ODRŽAN 12. JANUARA od 11:00 ČASOVA. 

STUDENTI KOJI SMATRAJU DA ZNAJU ZA OCJENU D ILI VIŠE MOGU PONOVO POLAGATI ZAVRŠNI ISPIT PISMENO.

STUDENTI KOJI POLAŽU ZA PRELAZNU OCJENU (OCJENU E) U POPRAVNOM ROKU POLAŽU ISPIT USMENO.

USMENI ISPIT ĆE BITI KONCIPIRAN NA SLJEDEĆI NAČIN:

PRVI DIO: Od studenta se očekuje da prevede dvije do tri rečenice iz teksta koji je dat u dokumentu "Priprema za usmeni ispit" (nakon odabranog tesksta date su nepoznate riječi kako bi studentima bilo lakše da pripreme ovaj dio ispita). 

DRUGI DIO:  Svakom studentu biće postavljeno najmanje 15 pitanja tj. 15 sintagmi i kolokacija koje su takođe date u dokumentu "Priprema za usmeni ispit" (PART TWO) i ako student pokaže da je naučio zadate izraze smatraće se da je naučio makar osnovne riječi predviđene planom i programom za Stručni engleski i samim tim i da je položio ispit. Pitanja će biti postavljena tako da sintagmu na našem jeziku treba prevesti na engleski, kao što je i dato u dokumentu ispod. 

Dokument "Priprema za usmeni ispit" možete preuzeti ovdje. 

 

KOLOKVIJUM

Materijal koji će biti korišten na časovima možete preuzeti ovdje

Dokument "Priprema za kolokvijum" sa svim riječima iz obrađenih tekstova možete preuzeti ovdje

Probni test za kolokvijum možete preuzeti ovdje

ZAVRŠNI ISPIT 

Završni ispit će biti održan 17. decembra u 10:30 časova

 Dokument "Priprema za završni ispit" možete preuzeti ovdje

Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdje. 

Rješenja probnog testa (završni ispit) možete preuzeti ovdje.